Insidan i ComfortClass- och TopClass-bussar är uppdelad i två stora klimatregleringszoner: fram och bak, eller över och under i dubbeldäckare. På så sätt kan alla passagerare njuta av samma höga klimatkomfort oavsett var i bussen de sitter.*

* Luftkonditioneringssystemet och kylskåpet i ditt fordon innehåller köldmediet R-134a och därmed fluorerad växthusgas. På respektive enhet finns informationsskyltar med närmare uppgifter om använd köldmedietyp. Beakta även fordonets bruksanvisning. Mer information finns i tillhörande tekniska data.
Säkerhetssystemet Sideguard Assist höjer säkerheten för oskyddade trafikanter, framför allt i städer, genom att varna föraren för eventuella kritiska situationer då bussen svänger till höger. Systemet arbetar i flera steg: Först genom att informera föraren och sedan genom att även ge ifrån sig en varningssignal.

Om ett rörligt föremål befinner sig i det övervakade området till höger om bussen, varnar systemet föraren med en ljussignal i form av en gul triangel på passagerarsidans ytterspegel. Signalen riktar förarens uppmärksamhet intuitivt på situationen bredvid fordonet. Dessutom visas en varning i centraldisplayen.

Om föraren inleder eller fortsätter en handling som kan leda till en kollision, visas även en kompletterande optisk varning: LED-lamporna blinkar upprepade gånger i rött med högre ljusstyrka och sedan med ett stadigt sken. Dessutom vibrerar förarsätet. Sideguard Assist varnar även för stationära hinder i bussens väg vid svängning och kan dessutom överta körfältsassistens uppgift, då systemet arbetar med samma varningar.
Trötthet är en av de vanligaste olycksorsakerna. Körfältsassistenten, vars kärna är en kamera bakom vindrutan, mäter därför kontinuerligt avståndet till vägbanans sidomarkeringar. Om föraren korsar körfältslinjerna uppmärksammar systemet vederbörande om detta genom riktade vibrationer i sittdynan. Till exempel, om föraren korsar linjen till höger så vibrerar sittdynans högra sida.

Eftersom det inte ska visas några felmeddelanden hela tiden, till exempel vid körning i stadstrafik, aktiveras körfältsassistenten först vid en hastighet på 60 km/t och högre. På så sätt kringgås problemet med byggplatser och deras ofta förvirrande linjer, då bussar nästan aldrig kan köra snabbare än 60 km/t där. När föraren medvetet ska byta körfält och aktiverar körriktningsvisaren så känner körfältsassistenten av detta och ger inte ifrån sig någon varning.
Active Brake Assist 4 (ABA 4) och Advanced Emergency Braking System (AEBS) varnar föraren för en kollision med ett hinder och bromsar automatiskt in bussen vid behov.

Oberoende av ART-funktionen varnar Active Brake Assist 4 (ABA 4) och Advanced Emergency Braking System (AEBS) föraren för en kollision med ett hinder och bromsar automatiskt in bussen vid behov. Det radarstyrda systemet avsöker konstant ett område på upp till 250 meter i bussens körfält.

Som det första systemet i världen av denna typ reagerar ABA 4 även på fotgängare. Systemet registrerar inte bara framförvarande fordon och stillastående hinder (t.ex. köer), utan även fotgängare på ett avstånd på upp till 80 meter. Till exempel, om avståndet till fotgängaren minskar till en farlig nivå varnar systemet föraren med ljus- och ljudsignaler, och om föraren inte reagerar gör det samtidigt en partiell inbromsning tills bussen står stilla. Den aktiverade partiella inbromsningen ger föraren möjlighet att undvika en kollision genom en full inbromsning eller manövrering av fordonet. Dessutom kan vederbörande varna fotgängare genom att tuta.

Nödbromsen AEBS uppfyller med råge aktuella krav – redan i dag uppfyller systemet de krav som träder i kraft 2018. ABA 4 går ännu ett steg längre och minskar fordonets rörelseenergi ännu mer (se bild).

* Från det andra kvartalet 2018
Om det av föraren definierade avståndet via ART till framförvarande fordon inte hålls, träder nödbromssystemet Active Brake Assist in. Det radarstyrda systemet läser ständigt av vägbanan 0,25 till 200 meter framför fordonet. Beroende på fordon och utrustning kommer Activ Brake Assist (ABA 3) eller Advanced Emergency Braking System (AEBS) att användas. Om avståndet minskar så kraftigt att en olycka kommer att inträffa om en inbromsning inte sker aktiveras ABA3. Steg 1 – föraren varnas genom optisk och akustisk signal. Steg 2 – Bromssystemet förbereds på en akut inbromsning om föraren inte reagerar. Steg 3 – fullbromsning inleds automatiskt om föraren inte reagerar. ABA3 och AEBS känner inte bara av fordon som färdas framför utan också stillastående hinder, som till exempel en kö på autobahn. AEBS uppfyller redan idag kraven avseende nödbromssystem enligt lagstiftning som träder i kraft 2018. ABA 3 går ändå längre eftersom den minska fordonets rörelseenergi betydligt (se animation).
Attention Assist (AtAs) kan redan på ett tidigt stadium registrera tecken på trötthet hos föraren och i god tid uppmana denne att ta en paus. Detta är möjligt genom en sensor som mycket precist kan registrera förarens styrrörelser och styrhastighet. Under de första minuterna av körningen skapar systemet en individuell egenskapsmall som sedan konstant jämförs med de aktuella styregenskaperna och den aktuella körsituationen. Utifrån detta kan systemet identifiera typiska tecken på trötthet och varna föraren med symboler och ljudsignaler. Attention Assist ökar säkerheten för förare och passagerare och dessutom bussens andrahandsvärde.
Den avståndsreglerbara farthållaren använder en sensor för att mäta hastighet och avstånd till framförvarande fordon. Hastigheten och avståndet till framförvarande fordon styrs genom reducering av motormoment och bromsingripande med utgångspunkt från ett av föraren definierat avstånd. Systemet fungerar även vid dåligt väder och läser av hela vägbredden samt 250 m framför fordonet. Om det förutbestämda avståndet till framförvarande fordon minskar bromsar ART-systemet fordonet så säkerhetszonen bibehålls. I jämförelse med nödbromssystemet Active Brake Assist 4 (ABA4) leder ART till en mjukare inbromsning och använder högst 20 % av den möjliga bromskraften.
Nya ComfortClass 500 är utrustad med den senaste generationen av elektropneumatiska bromssystem (EBS 3). Systemet fördelar bromstrycket optimalt på alla däck och säkrar därmed bästa möjliga bromseffekt. I osannolika fall, om elektroniken plötsligt skulle fallera, aktiveras automatiskt en konventionell tryckluftsbroms för en säker inbromsning av bussen. Tack vare integrationen av EBS-komponenter kan både installationsutrymmet och systemets vikt reduceras.
Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP) minskar risken för sladdar, bland annat genom att bromsa in hjulen separat. På så sätt försöker bussen hålla sig kvar på körbanan. Ett effektivt elektroniskt system övervakar signalerna från ESP-sensorerna och kontrollerar kontinuerligt om förarens rattrörelser stämmer överens med bussens faktiska rörelser. Om de inte gör det reducerar systemet blixtsnabbt motorkraften för att återupprätta bussens stabilitet. Om detta inte är tillräckligt bromsar det dessutom in enskilda hjul. ESP omfattar ytterligare två aktiva säkerhetssystem, nämligen det låsningsfria bromssystemet (ABS) och antispinnregleringen (ASR).
Omgivningsbelysningen är placerad vid drivaxeln och ökar komforten och säkerheten vid backning.
Front Collision Guard (FCG) erbjuder högre säkerhet i fordonets främre område vid en frontalkrock, samtidigt som en tvärbalk även ger ett pålitligt underkörningsskydd. Bakom FCG:s tvärbalk sitter ett krockelement, vars absorberingsstruktur omvandlar kollisionsenergin till deformationsenergi, vilket minskar effekterna av en kollision märkbart. Förarplatsen är monterad på en massiv ram, som vid en påkörningsolycka förskjuts bakåt tillsammans med ratt, pedaler och stol och därmed skapar ett skyddande utrymme för föraren. Samspelet mellan Active Brake Assist 4 och FCG säkrar en hittills ouppnådd säkerhet, inte bara för förare och reseguide utan även för passagerarna. FCG uppfyller kraven för underkörningsskydd i ECE-R 93 såväl som rättsliga standarder för slagtest av resebussar.
Konstantbromsbegränsaren förhindrar att bussen accelererar över en bestämd maxhastighet och stabiliserar därmed farten. Den säkrar en slitagefri konstant inbromsning genom att automatiskt aktivera retardern och förhindrar därmed att standardbromsen blir för varm. Dessutom kompletteras retardern i det här fallet av en hastighetskontroll. Föraren kan ställa in en bestämd hastighet för konstantbromsbegränsaren som inte överskrids när bussen kör i nedförsbacke. Systemet ser till att bussen inte överskrider den inställda maxhastigheten på 100 km/t genom varningar i centraldisplayen och genom att aktivera bromsen. Förutom säkerheten ökar därmed även komforten vid körning i nedförsbacke.
Kurvljuset ger högre säkerhet när bussen svänger i mörker i dåligt upplysta korsningar. Ljuset slås på automatiskt upp till en hastighet på 40 km/h när huvudstrålkastarna är tända och blinkersen aktiverade eller ratten vrids. Kurvljusets funktion sköts av dimstrålkastarna. Ett elektroniskt system aktiverar den dimstrålkastare som befinner sig i insidan av kurvan och lyser upp det kritiska området. På grundval av aktuell information om hastighet, rattvinkel och blinkersläge ser styrenheten till att kurvljuset fungerar korrekt i olika körsituationer. Förutom vid korsningar är funktionen praktisk i till exempel rondeller eller vid backning. För att ögat ska hinna anpassa sig till de ändrade ljusförhållandena slås kurvljuset inte till eller från abrupt, utan dimmas upp eller ned av den intelligenta elektroniken.
För extra resekomfort. Det nya luftkonditioneringssystemet med två zoner säkerställer en jämnt fördelad temperatur på fordonets insida.
TopClass 500 är utrustad med en elektronisk nivåreglering. Den erbjuder både företaget och passagerarna märkbara fördelar. För det första sänks bussens nivå automatiskt vid höga hastigheter, vilket tillsammans med TopClass 500:s utpräglade aerodynamiska design bidrar till en optimerad bränsleförbrukning. För det andra erbjuder systemet möjligheten att ""niga"" bussen. Då sänks nivån på den stillastående bussen på ena sidan för att förenkla passagerarnas påstigning.
Hållfastheten i karosseriet är en viktig faktor för den passiva säkerheten hos en buss. Om karossen är tillräckligt motståndskraftig kan konsekvenserna av en olycka mildras. På TopClass och ComfortClass 500 säkerställs en hög stabilitet i karossen bland annat genom hållfast ringspant runtom, nya anslutningselement, optimerade stolptvärsnitt och användning av höghållfast stål. Hållfastheten på busskarosser definieras i enlighet med föreskrifterna ECE-R 66. I dessa föreskrifter fastställs ett visst ”överlevnadsutrymme” som konstruktionen måste garantera i händelse av en olycka. TopClass och ComfortClass 500 uppfyller framtida krav redan idag.
PPC (tillval) är en GPS-farthållare som även griper in vid växlingsautomatik PowerShift 3.* Systemet registrerar topografin framför fordonet och möjliggör därmed ett förutseende körsätt, där växel och hastighet anpassas till topografin i automatväxlingen vid körning i lutningar, berg, höjder och dalar. På så sätt bidrar PPC till att optimera bränsleförbrukningen och gör TopClass och ComfortClass ännu mer ekonomiska.

* 95 % av cirka 300 000 km motorvägar och riksvägar i Europa ingår redan.
Rätt däcktryck främjar körsäkerheten och gör att däcken håller längre. Tire Pressure Monitoring (TPM) hjälper dessutom till att identifiera sämre tryck i ett eller flera däck under körning. Därmed undviks däckskador, vilket ger både ökad säkerhet och bättre ekonomi.

Dessutom mäter en sensor i däcken kontinuerligt lufttryck och lufttemperatur. Dessa data skickas med regelbundna intervall till en mottagningsantenn i underredet och sedan vidare till styrenheten. Efter önskemål kan däcktrycket visas i multifunktionsdisplayen eller via tillvalet Multi FunctionKey hos TopClass. Med hjälp av ett informationsmeddelande uppmanar TPM föraren att korrigera däcktrycket. Om däcktrycket ligger under 90 % av det inställda trycket, visas ett gult varningsmeddelande. Om däcktrycket ligger lägre än 80 % av det inställda trycket eller om trycket sjunker snabbt under färd visas ett rött varningsmeddelande.
TopClass 500 har utrustats med ett helt nytt värme- och luftkonditioneringssystem. Det är uppdelat i två stora regleringszoner – en fram och en bak – som säkerställer samma höga komfort för alla passagerare. Varje sittplats har dessutom tre separata värme- och luftkonditioneringskällor, nämligen ett utblås i servicesatsen ovanför stolen, en behagligt tempererad fönsterbröstning och ett värmeutblås under stolen (vilket är unikt för en resebuss). Denna nya, patenterade värmefläkt under stolen (tillval) ger en behaglig värme och värmer snabbt och kostnadseffektivt upp hela passagerarutrymmet.

* Luftkonditioneringssystemet och kylskåpet i ditt fordon innehåller köldmediet R-134a och därmed fluorerad växthusgas. På respektive enhet finns informationsskyltar med närmare uppgifter om använd köldmedietyp. Beakta även fordonets bruksanvisning. Mer information finns i tillhörande tekniska data.
Med sin innovativa profil fördelar det platta torkarbladet AquaBlade spolarvätskan mycket jämnt över vindrutan. Det speciella med denna design är att vätskan sprutas direkt ur torkarbladet och hamnar direkt där den behövs utan omvägar. Det ökar komforten, ger lägre förbrukning av spolarvätska och optimal sikt tack vare effektivare rengöring – vilket i slutändan leder till högre säkerhet. AquaBlade har en aerodynamisk utformning som minskar störande oljud.