Dataskydd.

Den ansvarige som avses i Allmänna dataskyddsförordningen är:

EvoBus Sverige AB
Lasarettsgatan 30, 574 40 Vetlanda

E-post: Einwilligung-EvoBus[at]daimler.com

Representeras av företagsledningen för
EvoBus Sverige AB:

Ergiz Esen CEO, Mikael Jonsson, Patrik Lämborg, Marcus Gunnarsson, Therese Fröding, Pär Wik


Dataskyddsansvarig:

Daimler AG
Dataskyddsansvarig för koncernen
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection[at]daimler.com


1. Skydd av personuppgifter

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers sekretesspolicy.

Daimlers sekretesspolicy.

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av vår webbsida och sekretesspolicyn för Daimler AG gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter

a. När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.

b. Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller gällande lag (se avsnittet "Rättslig grund för bearbetningen" nedan för mer information).

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

3. Användningsändamål

a. De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra illegala aktiviteter.

b. Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs.

4. Överföring av personuppgifter till tredje part; Social Plugins; Användning av tjänsteleverantörer

a. Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på våra webbsidor). 

b. När vi på våra webbsidor använder så kallade Social Plugins, sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, integrerar vi dessa på följande sätt:

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern.

Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.

När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket.
Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies.

Cookie-information

c. Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna "adekvat skyddsnivå" för bearbetning av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data.

d. Vi använder även kvalificerade tjänsteleverantörer (IT-leverantörer, marknadsföringsbyråer) för att driva, optimera och säkra våra webbplatser. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till den senare i den utsträckning det är nödvändigt för tillhandahållande och användning av webbplatser och deras funktionaliteter, för strävan efter legitima intressen eller i den mån du har samtyckt till det (se avsnitt 8). Uppgifterna får överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se avsnitt 12 nedan.


5. Analys av användningsdata (”spårning”) och användningsbaserad information (”(re-)targeting”)

5.1 Allmänt

Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intressen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande spårningstekniker: Matomo Web Analytics och Matomo Heatmaps.


Av rättsliga skäl används spårnings- och (re-)targetingtekniker delvis endast med ditt uttryckliga samtycke (s.k. opt-in – se stycke 5.2). I annat fall kan du om så önskas bestrida användningen av sådan teknik (s.k. opt-out – se avsnitt 5.3.).


5.2 Användning av Google Marketing-produkter – opt-in

Vi använder Google Marketing-produkter (t.ex. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Du kan ge ditt samtycke genom att klicka på ”Godkänn” i informationen om cookies (”opt-in”). Vi sparar ditt samtycke i en cookie på din enhet så att du inte behöver ge ett nytt samtycke varje gång du besöker våra webbplatser. Vi raderar uppgifterna resp. begränsar bearbetningen av dem om du återkallar ditt samtycke eller om det har gått mer än 6 månader sedan du senast besökte våra webbplatser.

Om du ändrar dig kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på den här länken:

Klicka på den här länken för att ge ditt samtycke:

5.3 Sätta Opt-Out Cookie

5.4 Dataöverföring till så kallade tredjeländer

När du använder spårning och (åter) inriktningsteknik kan data överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se punkt 12 nedan.


6. Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

7. Rättslig grund för bearbetning

a. I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för bearbetningen (artikel 6 avs.1 bokst. GDPR).

b. För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av artikel 6 avs.1 bokst. GDPR.

c. I den utsträckning bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med artikel 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

d. Dessutom behandlar vi personuppgifter i syfte att skydda våra eller våra tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med behandlingen, omständigheterna för behandlingen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt.


8. Radering av dina personuppgifter

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och behandlat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskyddsnivå. Om personuppgifterna i det enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna för att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

9. Dina rättigheter

a. Som berörd av databehandlingen har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av behandling (art. 18 GDPR) samt dataportabilitet (art. 20 GDPR).

b. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter behandlas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare behandling av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr. avsnittet "Rättslig grund till beandlingen").

c. Invändningsrätt
Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) i GDPR (databehandling av allmänt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) i GDPR (databehandling på grundval av intresseavvägning). Om du gör en invändning behandlar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

d. Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress: Einwilligung-EvoBus[at]daimler.com.

e. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

10. Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

11. Daimler AG:s centrala åtkomstservice

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Daimlergruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor.

12. Datatransmission till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

a. När du använder tjänsteleverantörer (se avsnitt 4.d), Spårning och (om) inriktning (se avsnitt 5) kan personuppgifter skickas till mottagare i länder utanför EU ("EU"), Island, Liechtenstein och Norge ( = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och behandlas där, särskilt USA, Indien.

b. Följande länder har ur EU: s synvinkel tillräcklig nivå av skydd för personuppgifter (så kallad "adekvat skyddsnivå") som överensstämmer med EU: s normer: Andorra, Argentina, Kanada (begränsat), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Vi är överens med mottagare i andra länder om användningen av EU-standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller Privacy Shield(EU-USA/Schweiz-USA) för att skapa en "adekvat skyddsnivå" enligt lagkraven. För mer information, använd kontaktinformationen under avsnitt 9.d. ovan.


13. Cookies

Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du i vår cookie-information.

Cookie-information


Version: Maj 2019