Kwestie prawne.

Prawa autorskie.

Prawa autorskie 2021 EvoBus GmbH Setra Omnibusse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, znaki graficzne, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki wideo, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych Setra podlegają ochronie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Powyższe obiekty nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych lub dystrybucyjnych, ani też modyfikowane czy przesyłane do innych stron. Również niektóre strony internetowe EvoBus GmbH Setra zawierają zdjęcia, które podlegają ochronie praw autorskich osób je tam zamieszczających.

Znaki handlowe.

W razie braku innego wskazania, wszelkie znaki umieszczone na stronach internetowych EvoBus GmbH Setra podlegają prawom do znaków handlowych firmy EvoBus GmbH i Daimler AG, tabliczkom znamionowym ich modeli oraz logo i emblematom korporacyjnym.

Oświadczenia dotyczące przyszłości.

Niniejsze strony internetowe zawierają oświadczenia dotyczące przyszłości, złożone przez zarząd firmy EvoBus GmbH zgodnie z posiadanym przez niego przekonaniem. Użyte w niniejszych stronach wyrażenia takie jak "przewidywanie", "przekonanie", "szacowanie", "oczekiwanie", "zamierzanie", "planowanie" oraz "projektowanie" zostały użyte w celu określenia oświadczeń dotyczących przyszłości. Niniejsze oświadczenia odzwierciedlają istniejące na dany dzień poglądy EvoBus GmbH i Daimler AG dotyczące przyszłych zdarzeń i w związku z tym obarczone są pewnym ryzykiem i niepewnością. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez firmę Daimler w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym w ostatnim sprawozdaniu rocznym złożonym na zgłoszeniu 20-F), istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, iż faktyczne wyniki będą istotnie odbiegały od wyników tu przewidywanych, takich jak między innymi zmiany ogólnych warunków ekonomicznych i gospodarczych, zmiany kursów walut i stóp procentowych, wejście na rynek produktów konkurencyjnych, brak akceptacji nowych produktów i usług, a także zmiany strategii biznesowej. EvoBus GmbH i Daimler AG niniejszym odstępują od zamiaru i zrzekają się obowiązku wprowadzania aktualizacji do niniejszych oświadczeń dotyczących przyszłości.

Produkty i ceny.

Po zamknięciu poszczególnych stron mogą pojawić się zmiany. Informacje podane na stronach EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra należy przyjmować jako informacje przybliżone. Zamieszczone ilustracje mogą zawierać akcesoria i opcje ponadstandardowe oferowane przez EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra, które nie są objęte realizacją standardową. Różnice w kolorze wynikają ze względów technicznych. Niniejsze strony EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra mogą również zawierać ofertę modeli i usług, które w pewnych krajach nie są dostępne. Oświadczenia dotyczące cen oraz standardowego wyposażenia seryjnego w zakresie wytycznych w kwestiach prawnych, regulacyjnych i podatkowych oraz wpływu tych kwestii na te ceny i wyposażenie dotyczą wyłącznie wybranych krajów. Ceny obowiązują w momencie ich ogłoszenia i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeżeli chcesz otrzymać najbardziej aktualne dostępne informacje, prosimy o kontakt z biurem sprzedaży autobusów i autokarów, upoważnionym generalnym dystrybutorem lub z podmiotem zależnym EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra.

Prawa licencyjne.

EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra ma przyjemność zaoferować Państwu innowacyjne, wypełnione informacjami strony internetowe. Mamy nadzieję, że podobnie jak my entuzjastycznie przyjmiecie nasz kreatywny wysiłek. Prosimy jednocześnie o zrozumienie, że EvoBus GmbH Autobusy i & Autokary Setra musi chronić swoją własność intelektualną, w tym posiadane prawa patentowe, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z powyższym niniejszym informujemy, że zarówno niniejsze strony internetowe, jak i wszelkie materiały w nich zawarte w żaden sposób nikomu nie udzielają licencji do własności intelektualnej EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra ani nie będą uznawane jako takie.

Odpowiedzialność i gwarancje.

Niniejsze informacje zostały przekazane przez EvoBus GmbH Setra "takimi jakie są" i w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, a także zostały podane bez żadnej wyraźnej czy dorozumianej gwarancji, w tym między innymi bez dorozumianej gwarancji pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Firma EvoBus GmbH Setra przekazała informacje prawidłowe, tym niemniej mogą w nich występować pewne błędy lub nieścisłości, za które EvoBus GmbH Setra nie ponosi odpowiedzialności.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.