Νομικές υποδείξεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Copyright 2021 Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας, καθώς και οι ρυθμίσεις τους διέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή για εμπορικούς λόγους ή με σκοπό την αναπαραγωγή, καθώς και η τροποποίηση και η χρήση τους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η ιστοσελίδα της Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. ενδέχεται να περιέχει εικόνες, που διέπονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνων που τις παραχώρησαν.

Εμπορικά σήματα.

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. αποτελούν νομίμως κατατεθέντα και εκ του νόμου προστατευόμενα εμπορικά σήματα της Daimler AG, συμπεριλαμβανομένων και των ονομάτων των μοντέλων, καθώς και όλων των λογότυπων και εμβλημάτων της εταιρείας.

Δηλώσεις με μελλόντικές προοπτικές.

Πολλές ιστοσελίδες περιέχουν δηλώσεις ως προς μελλοντικές αναλύσεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις της διοίκησης της Daimler AG ή της Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. Για να αναγνωρίζονται οι δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ιστοσελίδες λέξεις όπως "αναμένεται", "εκτιμάται", "υπολογίζεται", "αποσκοπείται" και "σχεδιάζεται". Τέτοιου είδους δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Daimler AG και της Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. για μελλοντικά γεγονότα, τη στιγμή που δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις αυτές, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να εκληφθούν ως δεδομένες όσον αφορά την πραγμάτωσή τους,. Όπως επεξηγείται στις εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει η Daimler AG στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, U.S. Securities and Exchange Commission (συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 20-F), πολλοί αστάθμητοι παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ορισμένη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εδώ. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μεταβολές στη γενικότερη οικονομική και επιχειρηματική κατάσταση, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ύψη των επιτοκίων, η κυκλοφορία ανταγωνιστικών προϊόντων, η ανεπαρκής απήχηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μεταβολές στην επιχειρηματική στρατηγική. Η Daimler AG και η Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. δεν έχουν υποχρέωση να επικαιροποιούν συνεχώς αυτές τις δηλώσεις, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Προϊόντα και τιμές.

Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης της ιστοσελίδας ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις. Τα στοιχεία σε αυτήν την ιστοσελίδα θα θεωρούνται ενδεικτικά, με την επιφύλαξη μεταβολών στις τιμές και διόρθωσης σφαλμάτων. Οι εικόνες ενδέχεται να απεικονίζουν αξεσουάρ και προαιρετικό εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να υφίστανται χρωματικές αποκλίσεις. Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει τύπους και υπηρεσίες, που δεν προσφέρονται σε κάποιες χώρες. Οι δηλώσεις για τις τιμές και τον προαιρετικό εξοπλισμό, για τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και τις συνέπειες αυτών ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν την ημέρα της παράδοσης. Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο σύμβουλο πωλήσεων της περιοχής σας προκειμένου να ενημερωθείτε υπεύθυνα για τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δικαιώματα χρήσεως.

Η Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. επιθυμεί να σας προσφέρει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό τόπο. Γι' αυτό το λόγο, ευελπιστούμε ότι αυτός ο δημιουργικός σχεδιασμός σας ευχαριστεί όσο κι εμάς. Ωστόσο, παρακαλούμε για την κατανόησή σας όσον αφορά στο γεγονός, ότι η Daimler AG και η Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕοφείλουν να προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για το ότι μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι δυνατό κατά κανένα τρόπο να χορηγηθούν κανενός είδους δικαιώματα ως προς την πνευματική ιδιοκτησία της Daimler AG και της Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε.

Ευθύνη και εγγύηση.

Οι πληροφορίες διατίθενται από την Daimler AG και την Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Επιπλέον, αποκλείεται κάθε σιωπηρή έκφραση περί εγγυήσεων ως προς την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παραβίαση νόμων και ευρεσιτεχνιών. Δεν αποκλείεται η εκ παραδρομής αναφορά σφαλμάτων ή ανακριβειών.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.