Autorské právo

Copyright Daimler Buses GmbH. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové, video súbory a animačné súbory ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemožno ich kopírovať na obchodné účely alebo kvôli šíreniu, ani meniť alebo používať na iných webových stránkach (ďalej "Digitálna ponuka"). Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler Buses obsahujú materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých, ktorí ho poskytli.

Obchodné známky

Ak nie je uvedené inak, všetky značky zobrazené na internetových stránkach o autokaroch a autobusoch značky Setra spoločnosti Daimler Buses GmbH sú chránené právom o obchodných značkách spoločnosti Daimler Buses GmbH alebo Daimler Truck AG, ich firemných štítkov modelov a ich podnikových log a emblémov.

Výhľadové oznámenia

Táto webová stránka obsahuje výhľadové vyhlásenia (oznámenia), založené na dôvere manažmentu spoločnosti Daimler Buses GmbH a / alebo Daimler Truck AG. Ak sa na tejto stránke používajú slová ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „mieniť“, „plánovať“ a „projektovať“ sú určené pre identifikáciu výhľadových prehlásení (oznámení). Takéto prehlásenia odrážajú názory spoločnosti Daimler Buses GmbH a / alebo Daimler Truck AG v čase, kedy boli vykonané s ohľadom na budúce udalosti a predstavujú riziká a neistoty. Ako sa uvádza v korešpondencii spoločnosti Daimler Truck s americkou Komisiou pre kontrolu obchodovania s cennými papiermi [U. S.Securities and Exchange Commission] (obsahujúcej najnovšiu výročnú správu na formulári 20-F), mnohé faktory by mohli spôsobiť, že aktuálne výsledky budú značne odlišné od tu uvedených výsledkov zahŕňajúce, medzi inými, zmeny v celkových ekonomických a obchodných podmienkach, zmeny výmenných kurzov mien a úrokových sadzieb, uvedenie konkurenčných produktov, nedostatočná akceptácia nových produktov a služieb a zmeny obchodnej stratégie. Spoločnosť Daimler Buses GmbH a / alebo Daimler Truck AG popierajú akýkoľvek úmysel alebo záväzok aktualizovať tieto výhľadové prehlásenia (oznámenia).

Produkty a ceny

Niektoré informácie o produktoch, ilustrácie a obrázky obsiahnuté v tejto Digitálnej ponuke môžu byť pripravené na všeobecné použitie v Digitálnej ponuke Daimler Buses udržiavaných v rôznych krajinách po celom svete. V dôsledku toho niektoré informácie a / alebo príslušenstvo, ktoré nie sú k dispozícii v niektorých krajinách alebo ktoré môžu byť za účelom uspokojenia dopytu na lokálnom trhu alebo regulačných kontrol v týchto krajinách dostupné iba v rôznych špecifikáciách alebo konfiguráciách.
Ak máte záujem o akýkoľvek model vozidla, farbu, voliteľný doplnok alebo príslušenstvo zobrazené na internetovej stránke a nie ste si istí jeho dostupnosťou alebo špecifikáciami vo vašej oblasti, mali by ste sa obrátiť na spoločnosť Daimler Buses alebo na miestneho autorizovaného predajcu s príslušným produktom, kde získate ďalšie informácie o aktuálnej ponuke vo vašej lokalite.

Ceny

Všetky uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny. Ceny sú aktuálne v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené v Digitálnej Ponuke Daimler Buses zákonom chránené ochranné známky spoločnost Daimler Truck AG, čo platí hlavne pre názvy modelov ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

Licenčné práva

Chceli by sme vám ponúknuť inovatívnu a informatívnu Digitálnu ponuku. Dúfame, že týmto kreatívnym úsilím budete rovnako nadšení ako my. Musíte však tiež pochopiť, že spoločnosti Daimler Truck a Daimler Buses musia chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv. Týmto beriete na vedomie, že ani táto Digitálna ponuka, ani žiadny materiál v nej obsiahnutý, nijakým spôsobom neudeľuje ani nezaručuje poskytnutie licencie na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler Truck alebo Daimler Buses.
Žiadne záruky ani vyhlásenia
Informácie v tejto Digitálnej ponuke poskytuje spoločnosť Daimler Buses „tak, ako je“, a v rozsahu povolenom zákonom, sú poskytované bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo predpokladanej, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek implikovaných záruk predajnosti a vhodnosti pre akékoľvek konkrétny účel alebo neporušenie právnych predpisov. Aj keď sa uvedené informácie považujú za presné, môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti.
Naša Digitálna ponuka obsahuje odkazy na externé stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Daimler Buses. Preto nie sme zodpovední za obsah akejkoľvek prepojenej stránky. Spoločnosť Daimler Buses vám poskytuje tieto odkazy iba ako doplnok a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť Daimler Buses potvrdzuje odkaz na túto stránku.

Ručenie a záruka

Spoločnosť Daimler Buses GmbH, ktorá je výrobcom autobusov značky Setra, poskytuje túto informáciu „v danej podobe“ a v rozsahu, ktorý povoľuje zákon, sa poskytuje bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo skrytej, vrátane, ale nie obmedzene k akýmkoľvek mlčky predpokladaným zárukám predajnosti, vhodnosti pre akýkoľvek konkrétny účel, alebo neporušenia. Hoci informácia poskytovaná spoločnosťou Daimler Buses GmbH, ktorá je výrobcom autobusov a autokarov značky Setra, sa považuje za správnu, môže obsahovať chyby alebo nepresnosti, za ktoré spoločnosť Daimler Buses GmbH, ako výrobca autobusov a autokarov značky Setra, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Informácie o riešení sporov online

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. “RSO platforma“). RSO platforma predstavuje jednotný bod pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných vzťahov z nákupov online. Na RSO platformu sa môžete dostať po kliknutí na:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informácie podľa § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

Podľa nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG) sa nebudeme zúčastňovať na urovnávaní sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou a nie sme povinní tak robiť.

Poradie prednosti

Podmienky použitia Digitálnej ponuky majú prednosť pred týmito právnymi oznámeniami.